תקנון טל טלקום בע"מ

כללי

ברוכים הבאים לאתר We Codes  של חברת טל טלקום בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר ו- "טל טלקום בע"מ). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

טל טלקום בע"מ רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של טל טלקום בע"מ כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. טל טלקום בע"מ אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר– טל טלקום בע"מ עשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: "תכני גולשים"). טל טלקום בע"מ אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה. הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי טל טלקום בע"מ אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, וכי טל טלקום בע"מ אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לטל טלקום בע"מ.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח תוכן כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

משלוח תכני גולשים מקנה לטל טלקום בע"מ רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי). הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד טל טלקום בע"מ בגין כך.

הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של טל טלקום בע"מ ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י טל טלקום בע"מ. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. טל טלקום בע"מ אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי טל טלקום בע"מ ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

המוצרים והשירותים שבאתר


טל טלקום בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים דיגיטליים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. טל טלקום בע"מ תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי תוך 10 ימי עסקים במקרה כזה תודיע טל טלקום בע"מ למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שהוא וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

באתר יכולים ויהיו מוצגים מבצעים ומחירים מיוחדים שאינם חלים בחנות טל טלקום בע"מ ולהפך.

ביטול עסקאות

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.

במידה ומדובר במוצר סלולר או טלוויזיה מסוג נקסט טי וי אשר לא נעשה בו שימוש, ניתן לפנות למוקד עד 24 שעות מרגע הרכישה ולבקש לבטל את הרכישה על מנת לבטל את הרכישה.
במידה וכל התנאים האלו התקיימו ניתן לבטל את המוצרים הנ"ל.

מחסור במלאי

טל טלקום בע"מ תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי, לטל טלקום בע"מ לא תהא כל אחריות לכל נזק שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה טל טלקום בע"מ בגין המכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לרוכש.

תנאי המשלוח

איסוף עצמי ללא עלות מרחוב שחם 1 פתח תקווה, מגדלי בסר בניין C, בימים א'-ה' בשעות 09:30-18:00 ובתאום מראש בלבד בטלפון 0737273030.
משלוח באמצעות שליח עד הבית הינו בעלות 35 ₪, תוך 3 ימי עסקים (בכפוף למלאי), ע"י UPS.
החברה תדאג לאספקת המוצר באתר לכתובת אותה הקליד הלקוח בדף המכירה.
החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלא עבור המוצרים הנרכשים ועלות המשלוח באמצעות כרטיס האשראי. מועד האספקה נספר מיום קבלת התשלום עבור המוצר.
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
החברה לא אחראית על זמני אספקה של חברת השליחויות, אך תעשה כל מאמץ מצידה לספק את המוצרים על ידי השליח עד הבית בזמן.
החברה לא תפצה כספית את הלקוח על איחור באספקת המוצר או פגם הנגרם כתוצאה מהמשלוח.
החברה אורזת אך ורק מוצרים תקינים ושלמים ואורזת אותם על מנת שלא יפגעו.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
מחיר המשלוח שכתוב באתר לא מתייחס לאילת, אזור הערבה ולשטחים מעבר לקו הירוק. תתכן תוספת עבור אזורים אלה. במקרה האמור מחיר המשלוח יינתן טלפונית ע"י נציגי האתר.

 

איחור באספקת מוצר

במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י הרוכש ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לכתובת אותה מסר הרוכש לטל טלקום בע"מ. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז וביצוע תשלום במעמד קבלת הסחורה. היה והרוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הרוכש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.

מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, במחוז המרכז בעיר תל-אביב יפו

אבטחת מידע ופרטיות בטל טלקום בע"מ

האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. טל טלקום בע"מ קיבלה את אישור חברת VERISIGN האמריקאית לבצע העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים .לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע"י מערכת FIREWALL .מתוצרת צ'ק פוינט החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת המידע בישראל מאגר הלקוחות ב טל טלקום בע"מ רשום ומאושר ע"י רשם מאגרי המידע בישראל. טל טלקום בע"מ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר .אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

תנאים שימוש מלאים למוצרים

מוצרי סלולר

https://www.hotmobile.co.il/Hotalk/pages/default.aspx

Next TV https://www.hot.net.il/UploadFiles/09_2017/NEXTTVPlusTermsofuse190917.pdf?_ga=2.237880387.2142908539.1615729001-523296216.1591279979


Shahid TV


הקוד תקף למנויי Shahid VIP חדשים בלבד
הקוד תקף לשימוש אישי בודד בלבד
לא ניתן להמיר את הקוד בתמורה למזומן, להחזירו או למכור אותו מחדש
השימוש בשירות Shahid בכפוף לתנאים וההגבלות הנמצאים כאן: https://shahidmbc.net/at/termsandconditions
עליכם לקבל את התנאים וההגבלות על מנת להפעיל את הקוד ולהנות מהשירות
אם נתקלתם בבעיה בעת מימוש הקוד, צרו קשר עם שירות Shahid בכתובת customersupport@shahid.ne

תוכנות מחשב וגיימינג

Nortton Antivirus

המנוי שלך כולל עדכוני הגנה ותכונות חדשות בהתאם לאפשרות הזמינה במהלך תקופת המנוי, בכפוף לקבלת הNorton License Agreement בSymantec.com. תכונות המוצר עשויות להתווסף, להשתנות או להסיר במהלך תקופת המנוי. איסוף ושימוש נתונים בהם כפופים למדיניות הפרטיות של Symantec, ראה symantec.com/privacy.

Windows

אחרי מימוש בחשבון המייקרוסופט הישראלי, כל שווי הקוד יוכנס לחשבון ויוכל לשמש לביצוע רכישות (מלבד היוצאים מן הכלל) המבוצעות ישירות בחנויות הדיגיטליות המובחרות של מייקרוסופט.
מבחר הרכישות האפשריות והמחירים משתנים בין אזורים, מכשירים ולארוך הזמן.
עלולים לחול מגבלות גאוגרפיות, הגבלות מדינה נוספות, מיסים ועלות חיבור אינטרנטי.
מנוי בתשלום נדרש עבור תוכן מסוים. הגבלת הגיל היא 13+.
מלבד הנדרש בחוק, קודים אינם יכולים להיות מוחלפים בכסף ולא ניתן להטעינם מחדש או לזכותם.
כדי ליצור חשבון מייקרוסופט או לקראות את התנאים המלאים (העלולים להשתנות ללא הודעה מראש), היכנסו לכתובת האינטרנט: icrosoft.com/cardterms.
התנאים בטלים היכן שיש הגבלות חוק.
כרטיסים וקודים מיוצרים בידי תאגיד מייקרוסופט, תאגיד
Washington, ו\או השלוחות שלהם.
כתובת: . Microsoft Corporation – One Microsoft Way – Redmond, WA 980526399 USA

Office

עליך לאשר את תנאי הרישיון, גם באתר  microsoft.com/useterms • נדרשת הפעלה • לא ניתן להחליף את מפתח המוצר אם הוא טופל שלא כדין או הופעל, ולא ניתן להמירו למזומן. לא לשימוש מסחרי.
דרישות מערכת:
חשבון מיקרוסופט • גישה לאינטרנט • מסך 1280×768 (PC) | 1280×800 (Mac) • זכרון RAM 4GB או 2GB 32bit (PC) | 4GB (Mac)
* בקר בכתובת office.com/systemrequirements לגרסאות תואמות של Windows 10 וmacOS, ולדרישות נוספות של התוכנות. פרטים נוספים מופיעים בשולחן העבודה של Windows ו iOS.
©/ ™/® 2018 Microsoft. One Microsoft Way, Redmond, WA 980526399, USA

Xbox Gold

משחקים ותוכן מדיה נמכרים בנפרד. רכישת מינוי ו/או דרישות נוספות חלות עבור תכונות מסוימות. משחק מרובה משתתפים בין Xbox One ו Xbox 360 אינו נתמך. עבור תכונות המצריכות ,Gold ראה xbox.com/goldfeatures. הצעת משחקים חינם: לחברים מנויים של Gold בלבד. חברות פעילה של Gold נדרשת על מנת לשחק משחקי Xbox One שהורדו. קינקט או דיסק קשיח נדרשים לחלק מהמשחקים. כמה מגבלות חלות. ראה  .xbox.com/live כדי לממש קוד באינטרנט: האם יש לך חשבון Microsoft או פרופיל Xbox Live  ? פשוט התחבר לחשבונך ב xbox.com/redeemcode והזן את הקוד בן 25 ספרות. זקוק לחשבון? היכנס ל xbox.com/live ועקוב אחר השלבים ליצירת חשבון חדש. לאחר מכן, הזן את הקוד בן 25 ספרות. למידע נוסף לגבי מימוש קודים בקונסולת Xbox, בקר ב- xbox.com/howtoredeemconsole. לא נדרש כרטיס אשראי. הקוד של כרטיס זה הוא חוקי רק לשימוש במדינות המזרח התיכון. לא ניתן לקבל החזר תמורת הכרטיס ולא ניתן להמיר אותו בכסף מזומן, וכן לא ניתן להחליף אותו במקרה שהוא אבד, נהרס או נגנב. דרישות המערכת : Xbox 360 נדרש שטח אחסון של 256 MB (או יותר)  Xbox One . דורש חשבון Microsoft ואינטרנט בפס רחב (עלויות ספק האינטרנט יחולו). ייתכן שחלק מהשירותים הדורשים פס רחב לא יעבדו, והביצועים עשויים להשתנות. משחק מקוון מרובה משתתפים אינו זמין בכל המשחקים. לא כל תכונות Xbox Live על Xbox 360  כולל חלק מהאפליקציות, קיימות ב  Xbox One. עדכונים, שירותים והורדות אחרות עשויים לדרוש שטח אחסון נוסף, חומרה, מהירות גלישה מסוימת ו/או עלויות נוספות. תכונות ודרישות מערכת משתנות ממדינה למדינה וכן מעת לעת. השירות אינו זמין בכל המדינות, ראה    .xbox.com/live/countries כפוף להסכם השירותים של Microsoft בכתובת  .microsoft.com/msa .Microsoft 2018 ®/™/©

Xbox Gifts

לאחר המימוש הראשון בחשבון ה Microsoft שלך בישראל, הערך המלא של הקוד יוחל ותוכל להשתמש בו לקניות זכאיות (קיימים חריגים) שיבוצעו ישירות בחנויות דיגיטליות נבחרות של Microsoft. הקניות והמחירים הכלולים בהצעה משתנים בין אזורים מכשירים ובמשך הזמן. ייתכן שיחולו מגבלות גיאוגרפיות, הגבלות במדינות מסוימות, הגבלות על יתרה, מסים ודמי חיבור לאינטרנט. לתכנים מסוימים נדרשים מנויים בתשלום. עליך להיות מעל גיל 13. לא ניתן לממש קודים או להמירם במזומן וכן לא ניתן לטעון אותם מחדש או לקבל עליהם החזר, אלא אם כן הדבר נדרש על פי חוק. כדי ליצור חשבון Microsoft חדש או כדי לקרוא את התנאים וההתניות המלאים (שעשויים להשתנות ללא הודעה), עבור אל microsoft.com/cardterms. לא תקף במקומות שבהם אסור או מוגבל על פי חוק. כרטיסים וקודים מונפקים עלידי ©/™/® Microsoft Corp., חברה בוושינגטון, ו/או חברות בנות שלה. בכל בעיה ניתן לפנות אל התמיכה הטכנית של Xbox במספר: 1809213326. המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 18:00. 

Microsoft Corporation  One Microsoft Way  Redmond, WA 980526399  USA 

Xbox למחשב

כדי לשחק בPC: אחרי מימוש, עקבו אחרי ההוראות באתר: xbox.com/gamepassforpc.
השתמשו בXbox Game Pass הפעיל שלכם עבור מנוי PC כדי לשחק משחקי PC על מערכת Windows 10. לא נתמך: Windows 10 במצב S  ומכשירי ARM. מימוש מקסימלי של 36 חודשים לכל חשבון. הורדת אפליקציות, עדכוני Windows ושטח אחסון נדרשים. דרישות המערכת משתנות לפי משחק. ביצועים משתפרים באמצעות מערכות איכותיות יותר. הכותרים ומספרים משתנים לאורך הזמן ולפי אזור. אם משחק מוסר מהקטלוג, רכישות תוכן בתוך המשחק מצריכות רכישת משחק בנפרד. נדרשות הורדות (שטח אחסון גדול, פס רחב, ועלולים להיות חיובי ISP  נוספים) וחשבון מייקרוסופט. ייתכן ויידרשו חומרות נוספות או הרשמה. חלה מגבלת גיל. התנאים חלים על הנחות ומבצעים. שירות, המאפיינים והיוצאים מן הכלל עלולים להשתנות או להתבטל. בכפוף לתנאי השירות של מייקרוסופט (microsoft.com/msa). אם הינכם חברים קיימים בXbox Game Pass Ultimate, חל יחס המרה. למעט הנדרש בחוק, אין אפשרות להחזיר קודים. xbox.com/gamepass ©/™/® 2020 Microsoft.

Xbox Game Pass

לאחר המימוש הראשון בחשבון הMicrosoft שלך בישראל, הערך המלא של הקוד יוחל ותוכל להשתמש בו לקניות זכאיות (קיימים חריגים) שיבוצעו ישירות בחנויות דיגיטליות נבחרות של Microsoft. הקניות והמחירים הכלולים בהצעה משתנים בין אזורים מכשירים ובמשך הזמן. ייתכן שיחולו מגבלות גיאוגרפיות, הגבלות במדינות מסוימות, הגבלות על יתרה, מסים ודמי חיבור לאינטרנט. לתכנים מסוימים נדרשים מנויים בתשלום. עליך להיות מעל גיל 13. לא ניתן לממש קודים או להמירם במזומן וכן לא ניתן לטעון אותם מחדש או לקבל עליהם החזר, אלא אם כן הדבר נדרש על פי חוק. כדי ליצור חשבון Microsoft חדש או כדי לקרוא את התנאים וההתניות המלאים (שעשויים להשתנות ללא הודעה), עבור אל microsoft.com/cardterms. לא תקף במקומות שבהם אסור או מוגבל על פי חוק. כרטיסים וקודים מונפקים עלידי ©/™/® Microsoft Corp., חברה בוושינגטון, ו/או חברות בנות שלה. בכל בעיה ניתן לפנות אל התמיכה הטכנית של Xbox במספר: 1809213326. המוקד פעיל בימים א '- ה' בין השעות 10:00 – 18:00.
Microsoft Corporation  One Microsoft Way  Redmond, WA 980526399  USA 

Xbox Ultimate Game Pass

נצל את החברות שלך בתוכנית Xbox Game Pass Ultimate כדי לשחק במשחקים ב Xbox One ובמחשב Windows 10.
כולל תכנית Xbox Game Pass Console Games תכנית  Xbox Game Pass, PC Games ואת . Xbox Live Gold
ניתן לממש לכל היותר 36 חודשי  Ultimate לחשבון בכל פעם. כותרי המשחקים ומספרם ישתנו עם הזמן ולפי המדינה.
אם החברות שלך תסתיים או משחק יוסר, תצטרך להפעיל מחדש את החברות או לקנות את המשחק כדי להמשיך ולהשתמש
בהרחבות או בפריטים שנרכשו עבור משחק. חלים דמי ספק שירות אינטרנט ויש הגבלות גיל. בכפוף לתנאים ולהחרגות של מבצעי הנחה.
השירות, התכונות והדרישות עשויים להשתנות או להתבטל. כפוף להסכם השירותים של Microsoft (microsoft.com/msa) .
אם אתה כבר חבר ב  ,Xbox Live Gold או ב Xbox Game Pass, ניתן להמיר כל מספר ממספר הימים שנותרו בחברות שלך ל Ultimate לפי יחס המרה.
מימושי קודים בעתיד גם כפופים ליחס המרה. כל ההמרות ל Ultimateסופיות.
כדי לברר כיצד זה פועל, ראה .xbox.com/gamepass
לא ניתן לקבל החזר על הקודים, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.
למחשבים אישיים: נדרשים הורדת יישום, עדכוני Windows ושטח E11אחסון
(xbox.com/pcgamesplan).
דרישות המערכת משתנות בהתאם למשחק; הביצועים משתפרים במערכות חזקות יותר.
התמונות מייצגות משחקים בקטלוג.
xbox.com/gamepass. ©/™/® 2019 Microsoft

Amazon

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GNG9PXYZUMQT72QK

Roblox

https://roblox.cashstar.com/store/about/terms_and_conditions/?locale=en-us

Steam

https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/