Fortnite

1000 V-Bucks (PC)

1000 V-Bucks לשימוש במשחק Fortnite בגרסת PC

2800 V-Bucks (PC)

2800 V-Bucks לשימוש במשחק Fortnite בגרסת PC

5000 V-Bucks (PC)

5000 V-Bucks לשימוש במשחק Fortnite בגרסת PC

13500 V-Bucks (PC)

13500 V-Bucks לשימוש במשחק Fortnite תואם לגרסת PC בלבד